6. Тестване и локализиране на неизправности при ISDN потребителски достъп

Практическото изпълнение и конфигуриране на ISDN абонатния достъп и потребителските съоръжения винаги е свързано с някакви отклонения от теоретичните възможности и параметри на ISDN. Предоставянето на добро качество на обслужване на потребителите изисква в повечето случаи допълнително осъществяване на набор от специализирани проверки и тестове на работата на отделните функционални групи от цялостната мрежа ISDN. Само визуална проверка или тестване по класическите методи на стойностите на напрежението и тока не са достатъчни и не дават пълна информация за откриване на причините за дадено неработоспособно състояние.

Частта от ISDN, която се отнася към мрежата като комуникационен ресурс, включва крайното мрежово устройство и ISDN комутационната система. Отговорността за качеството на обслужване, свързано с тях, носи оператора на ISDN мрежата. В повечето случаи инсталирането и пускането в действие на потребителското оборудване се извършва от външни организации. Така предоставянето на качествени услуги на потребителите зависи не само от оператора на ISDN мрежата, но и от квалификацията и качеството на работа на монтажниците от външните организации. Поради това е необходимо преди включване на потребителя в мрежата да се извършат някои тестове.

6.1 Тестове извършвани от страна на комутационната система

От селищната комутационна система се реализира тест за проверка на линийните параметри на изградената абонатна линия за:

В тестовото устройство на селищната комутационна система са заложени гранични стойности на тези линийни параметри. Необходимо е резултатите от проверката на линийните параметри да са положителни.

Крайното мрежово устройство NT1 наред с другите си функции изпълнява и важна роля, свързана с тестване и локализиране на различни неизправности в съоръженията на абонатния тракт.

От селищната комутационна система се реализира тест за проверка захранването по линията и работата на крайното мрежово устройство.

За проверка на мрежовата част на ISDN абонатния достъп може да се използват следните три възможни шлейфа:

-шлейф 1 (Loop back 1) – реализира шлейф в LТ и осигурява възможност за тестване на съоръженията на комутационната система преди изграждане на връзка;
-шлейф 1А (Loop back 1А) – реализира шлейф в регенератора по линията, ако има такъв.
-шлейф 2 (Loop back 2) – реализира шлейф в крайното мрежово устройство NT1 и осигурява възможност за тестване правилното предаване на информацията в двете посоки по абонатната линия между него и селищната комутационна система.
Успешното преминаване на тест, реализиран от селищната комутационна система с използване на шлейф 2 (Loop back 2), показва, че мрежовата част на ISDN абонатния достъп функционира нормално и е в състояние да осигури необходимото качество на обслужване на потребителя.

6.2 Тестове извършвани от страна на потребителя

Към крайното мрежово устройство се включва външна тестова апаратура за проверка работата на мрежовата част на ISDN абонатния достъп от страна на потребителя: