2. Телекомуникационни услуги

Цифровата мрежа с интегрирани услуги ISDN осигурява (интегрира) всички видове телекомуникационни услуги - телефония (говор), факс, видеотелефония, обмен на данни и др. в една мрежа. Чрез ISDN досегашната телефонна мрежа се превръща в универсална мрежа за всички видове услуги.

ISDN осъществява цифрова свързаност през цялата мрежа от краен потребител до краен потребител.

ISDN осигурява на своите потребители:

2.1 ISDN услуги

Съгласно класификацията на ITU-T, ISDN предоставя на потребителите следните основни типове услуги:

Носещите услуги и телеуслугите се наричат още основни услуги. Те могат да съществуват самостоятелно, за разлика от допълнителните, които винаги са свързани с носеща или телеуслуга.
 
 

Фиг. 2.1.1 Дефиниране на носещи услуги и телеуслуги2.2 Носещи услуги

Носещите услуги (Bearer services) са предназначени за “прозрачно” пренасяне на цифрова информация в мрежа с комутация на канали и пакетна комутация. Това са услуги, при които мрежата между двете крайни мрежови устройства (NT) е прозрачна за потребителските протоколи, реализирани от крайните устройства на потребителите. Техническата спецификация на тези услуги покрива функциите от 1 до 3 слой от еталонния OSI модел, т.е. отговаря само за транспортиране на информацията между интерфейсите “потребител-мрежа”. При заявка от крайното устройство на викащия потребител мрежата предоставя преносен тракт до викания потребител със зададените параметри на носещата услуга.

Основните носещи услуги са:

2.3 Телеуслуги

Телеуслугите (Teleservices) са услуги “краен потребител – краен потребител” или “краен потребител-информационен център”. Това са услуги, при които връзките през мрежата се дефинират с помощта на крайните устройства. Телеуслугите са комбинация от дадена носеща услуга и информация за съвместимост при представяне на обменяните данни между крайните устройства. Те се осъществяват от по-високите слоеве на еталонния OSI модел (слоеве 4 до 7).

Основните телеуслуги са:

2.4 Допълнителни ISDN услуги

Тези услуги предоставят на потребителите допълнителни възможности, които могат да се ползват при носещите и телеуслугите. Някои от тях могат да се прилагат при всички ISDN-телекомуникационни услуги с комутация на канали, а други - само при определени ISDN услуги. Допълнителните услуги се реализират от логиката на ISDN -мрежата.