Тест за самопроверка

1. Какво представлява ISDN?
- ISDN е цифрова мрежа с интегрирани услуги.
- ISDN е аналогова мрежа с интегрирани услуги.
- ISDN е мрежа с пакетна комутация.
2. Кое най добре характеризира връзката при ISDN?
- ISDN реализира изцяло цифрова връзка от краен потребител до краен потребител.
- ISDN реализира връзка през интернет.
- ISDN реализира цифрова връзка между централите от мрежата.
3. Колко типа абонатен достъп предлага ISDN?
- ISDN основен достъп.
- ISDN първичен достъп.
- ISDN основен достъп и ISDN първичен достъп.
4. Колко трафични канала предлага ISDN основен достъп?
- 1 В канал.
- 2 В канал.
- 3 В канал.
5. Колко трафични канала предлага ISDN първичен достъп?
- 10 В канала
- 20 В канала
- 30 В канала
6. Сигнализацията между крайните устройства на потребителя и селищната комутационна система се осъществява по:
- B канала
- C канала
- D канала
7. Скоростта на предаване на информацията по В-канала при ISDN е:
- 16 kbit/s
- 32 kbit/s
- 64 kbit/s
8. Крайно устройство тип 1 (ТЕ1) е крайно устройство:
- специализирано за ISDN
- с интерфейс характерен за конвенционалните мрежи
- специализирано за работа в интернет
9. Услугата "Телефония 3,1 kHz" е:
- носеща услуга
- телеуслуга
- допълнителна услуга
10. Дължината на рамката на слой 1 е:
- 24 бита
- 36 бита
- 48 бита
11. Всяко сигнализационно съобщение на слой 2 започва и завършва с поле:
- ФЛАГ
- АДРЕС
- КОНТРОЛ
12. При изграждане на връзка крайното устройство на потребителя изпраща към селищната комутационна система съобщение "заявка за изграждане на връзка", което се нарича:
- SETUP
- ALERTING
- CONNECT
13. Крайното мрежово устройство в нормален режим осигурява захранване за крайните устройства включени към шината S със стойност:
- - 40 V (± 2V).
- + 40 V (± 2V).
- + 93 V (± 4V).
14. В авариен режим на крайното мрежово устройство остават да работят:
- всички крайни устройства, включени към шината S
- само "назначеното" крайно устройство
- само "неназначеното" крайно устройство
15. Успешното преминаване на тест, реализиран от селищната комутационна система с използване на:
- шлейф 1 (Loop back 1)
- шлейф 2 (Loop back 2)
- шлейф 3 (Loop back 3)

показва, че мрежовата част на ISDN абонатния достъп функционира нормално и е в състояние да осигури необходимото качество на обслужване на потребителя.