3.5 Потребителска част за ISDN (ISUP)

Потребителската част на ISDN приложението ISUP дефинира съобщенията и процедурите, които се използват за управление на комутируеми връзки в ISDN. ISUP покрива функциите както на телефонията, така и тези за обмен на данни по установен канал. Съобщението на ISDN потребителската част се пренася в полето за сигнализационна информация SIF от основната сигнализационна единица.
 
 

Фиг. 3.5.1 Сигнализационно съобщение

То съдържа следните полета: Полето за сигнализационна информация се състои от: Код на типа на съобщението МТС

Кодът на типа на съобщението МТС показва типа на съобщението, което следва. На фиг.3.5.2 е показан вида на кода на типа на съобщението съгласно дефиницията на ITU-T.

Фиг.3.5.2 Код на типа на съобщението

Сигнализационна информация

Сигнализационната информация се състои от определен брой параметри, като В-номер, данни за таксуването и данни за желаната услуга. Дължината на параметрите може да бъде фиксирана или променлива. Параметрите с променлива дължина имат допълнителен индикатор за дължината.

Сигнализационната информация се изпраща в предварително определен ред и се разпределя в три части:

На фиг.3.5.3 е показан пример за сигнализационна информация съгласно дефинициите на ITU-T.

Фиг.3.5.3 Кодове за сигнализационна информация