1.2 ISDN абонатен достъп

В една ISDN централа на обществената телекомуникационна мрежа има два типа интерфейси за абонатен достъп:

ISDN основният достъп (фиг.1.2.1) осигурява по двупроводна физикална линия осъществяването на два В-канала (за телефония или данни със скорост до 64 kbit/s) и един D-канал (за сигнализация при изграждане на връзките по двата В-канала и евентуално за предаване на данни с пакетна комутация със скорости до 16 kbit/s). Скоростта на цифровия сигнал е 192 kbit/s. ISDN основният достъп BRA работи по нормална двупроводна абонатна линия и се свързва към централата по U-интерфейс. ISDN основният достъп BRA се използва от единични ISDN абонати или за връзка към ISDN-учрежденски автоматични телефонни централи с малък капацитет.

 

 

 

Фиг.1.2.1 Достъп до мрежата ISDN

 

Към един основен достъп могат да се включат до 8 крайни терминални устройства (ТЕ), като едновременно могат да работят две от тях. Всяко ТЕ може да бъде достигано еднозначно от търсещите го абонати.

Връзката между терминалните устройства на потребителя и ISDN централата се осъществява през крайно мрежово устройство NT (Network Terminal).

NT е свързано към централата с двупроводен U-интерфейс, а към потребителските терминали (до 8 броя ISDN телефони, телефаксни апарати, персонални компютри с ISDN платка, принтери и др.) с четирипроводен So-интерфейс. (фиг.1.2.1)

ISDN първичният достъп (фиг.1.2.1) работи по цифров преносен тракт от 2 Mbit/s и осигурява 30 В-канала за телефония и данни всеки със скорост до 64 kbit/s и един D-канал за сигнализация със скорост 64 kbit/s за изграждане на връзките по В-каналите.

Серията Препоръки I.4хх разработени от ITU-T основно се занимават с дефинирането на интерфейса “потребител-мрежа”. Основен момент в този процес е дефинирането на така наречения еталонен модел.