Функционални групи
 
Функционална група ”Крайни устройства”
Функционалната група "Крайни устройства" дефинира два типа крайни устройства ТЕ1 и ТЕ2.
Крайно устройство тип едно (ТЕ1) е крайно устройство специализирано за ISDN и се свързва директно към ISDN мрежата. ТЕ1 може да бъде ISDN телефонен апарат, ISDN видеотелефон, персонален компютър с вграден ISDN хардуер и софтуер, факс група 4 и др.
Крайно устройство тип две (ТЕ2) е крайно устройство, което не е специализирано за ISDN. Неговият интерфейс е характерен за конвенционалните мрежи. ТЕ2 не може да се свързва директно към ISDN мрежата. Връзката на ТЕ2 с ISDN мрежата се осъществява посредством терминален адаптер ТА, който преобразува интерфейсите на тези крайни устройства в ISDN интерфейс.
 
Функционална група ”Крайни мрежови устройства”
Крайното мрежово устройство реализира физическата връзка между крайните устройства и абонатната линия и осигурява възможност няколко от тях едновременно да използват абонатната линия. Дефинирани са два типа крайни мрежови устройства NT1 и NT2.
Крайното мрежово устройство NT1 изпълнява функциите на слой 1 от еталонния OSI модел. NТ1 преобразува информационните сигнали във вид удобен за предаване по абонатната линия и обратно (поддържане на U-интерфейс), осъществява захранване и синхронизация.
Крайното мрежово устройство NT2 изпълнява функциите на NT1 включително функциите на слой 2 и слой 3, като мултиплексиране, комутация и концентрация. Използването на NT2 не е задължително и зависи от нуждите на конкретния потребител. NT2 може да бъде значително по обем и сложност съоръжение (например ISDN учрежденска телефонна централа), което освен трафик от и към ISDN обслужва и вътрешен трафик между крайните устройства.
 
Функционална група ”Терминален адаптер”
Функционалната група ”Терминален адаптер” ТА дава възможност конвенционални крайни устройства от тип ТЕ2 да се включват към ISDN мрежата. По този начин се осигурява възможност за комуникация между потребители, както с крайни устройства ТЕ1, така и с крайни устройства ТЕ2.
 
Функционална група “Крайно линийно устройство”
Крайното линийно устройство LT терминира абонатната линия на входа на крайната ISDN централа. LT изпълнява функции по предаване на информацията, захранване по линията, активиране, техническо обслужване и контрол на качеството. LT работи съвместно с NT.
 
Функционална група “Крайно устройство на централата”
Крайното устройство на централата ЕТ реализира функциите за работа с канала, който се предоставя, обработва протокола на слой 2 на OSI еталонния модел. LT и ET може да са обединени в едно устройство - ISDN порт на централата.

Обратно към -Какво е ISDN?