Основни понятия:

ISDN - Integrated Services Digital Network: Цифрова мрежа с интегрирани услуги. Стандарт разработен от ITU-T за осигуряване на широка гама от услуги за обмен на говор, данни и изображения. ISDN дефинира два типа потребителски достъп:

UNI – User Network Interface: Интерфейс “потребител-мрежа”. Интерфейсът между потребителското оборудване и оборудването на ISDN мрежата.
BRA – Basic Rate Access: основен достъп. ISDN основен достъп предоставя на потребителя два носещи В-канала всеки със скорост 64 kbit/s и един D-канал за сигнализация със скорост 16 kbit/s. Двата В-канала са предназначени за пренасяне на потребителска информация (кодирана реч, данни, факс), Сигнализацията между крайното устройство и селищната централа се осъществява по D-канала.
PRA – Primary Rate Access: първичен достъп.ISDN първичен достъп предоставя на потребителя 30 носещи В-канала всеки със скорост 64 kbit/s и един D-канал за сигнализация със скорост 64 kbit/s. В-каналите са предназначени за пренасяне на потребителска информация а D-канала за сигнализация.
NT – Network Termination: крайно мрежово устройство. Крайното мрежово устройство реализира физическата връзка между крайните устройства на потребителя и ISDN мрежата, осигурява захранване и възможност няколко от тях едновременно да използват абонатната линия. Дефинирани са два типа крайни мрежови устройства NT1 и NT2.
TA – Terminal Adapter: терминален адаптер. ТА дава възможност конвенционални крайни устройства от тип ТЕ2 (които нямат ISDN интерфейс) да се включват към ISDN мрежата. По този начин се осигурява възможност за комуникация между потребители, както с крайни устройства ТЕ1, така и с крайни устройства ТЕ2.
LT – Line Termination: крайно линийно устройство. LT терминира абонатната линия на входа на крайната ISDN централа. LT изпълнява функции по предаване на информацията, захранване по линията, активиране, техническо обслужване и контрол на качеството. LT работи съвместно с NT.
ET – Exchange Termination: крайно устройство на централата. ЕТ реализира функциите за работа с канала, който се предоставя, обработва протокола на слой 2 на OSI еталонния модел. LT и ET може да са обединени в едно устройство - ISDN порт на централата.
T – Terminal: терминал, крайно устройство. Устройство, което се използва в телекомуникационната система за предаване или приемане на информация (говор, данни, изображения). Съществува голямо разнообразие от крайни устройства – от обикновения телефонен апарат до персоналния компютър.
TE – Terminal Equipment: терминално оборудване. Функционална група от крайни устройства разположени от страната на потребителя на интерфейса потребител-мрежа.
TC – Telephone Call:
    1.телефонно повикване. Процес на изграждане на връзка между две крайни устройства.
    2.телефонен разговор. Обмен на информация между две крайни устройства след установяване на връзка между тях през мрежата.
OSI – Open System Interconnection: свързване на отворени системи. Стандарт, разработен от ISO (International Standards Organization) за свързване на системи на различни производители. Съгласно този стандарт структурата за съвместна работа в мрежа се състои от седем слоя (от най ниския към най високия):
  1. физически
  2. канален
  3. мрежов
  4. транспортен
  5. сесиен
  6. презентационен
  7. приложен.
ISDN BS – ISDN Bearer Service: носещи услуги в ISDN. Телекомуникационни услуги, при които мрежата между двете крайни мрежови устройства е прозрачна за потребителските протоколи, реализирани от крайните устройства на потребителите. При заявка от крайното устройство на викащия потребител мрежата предоставя преносен тракт до крайното устройство на викания потребител. BS са носеща услуга в канален режим за 64kbit/s говорна информация, носеща услуга в канален режим 64kbit/s неограничен поток, носеща услуга в канален режим за 3,1kHz аудиоинформация и др.
ISDN TS – ISDN Teleservice: телеуслуги в ISDN. Тип телекомуникационни услуги, предоставяни на ISDN потребители, при които връзките през мрежата се дефинират с помощта на крайните устройства телефония 3,1kHz, телефония 7kHz, телефакс група 4, видео-телефония и др).
AS – Analog Signal: аналогов сигнал. Сигнал, който е функция на времето и може да приема непрекъснати стойности от безкрайно множество по амплитуда, честота и фаза.
DS – Digital Signal: цифров сигнал. Сигнал, при който информацията е представена от определен брой дискретни стойности, определящи количествените й характеристики в определен момент от време.
SL – Subscriber Line: абонатна линия. Двупроводна линия, свързваща крайните устройства на потребителя със селищната централа.
TP – Twisted Pairs: усукана двойка. Двойка изолирани медни проводници усукани по дължина един спрямо друг с определена стъпка за намаляване на смущенията.

Обратно към -Какво е ISDN?