Използвани съкращения


ISDN Integrated Services Digital Network Цифрова мрежа с интегрирани услуги
UN User Network Interface Интерфейс потребител мрежа
BRA Basic Rate Access Основен достъп
ITU-T International Telecommunication Union -Telecommunication sector Международен съюз по телекомуникации – сектор по телекомуникации
NT Network Termination Крайно мрежово устройство
TA Terminal Adapter Терминален адаптер
LT Line Termination Крайно линийно устройство
ET Exchange Termination Крайно устройство на централата
TE Terminal Equipment Крайно устройство
OSI Open System Interconnection Свързване на отворени системи
TP Twisted Pairs Усукана двойка
UTP Unshielded Twisted Pair Неекранирана усукана двойка
SPB Short Passive Bus Къса пасивна шина
EPB Extended Passive Bus Разширена пасивна шина
PE Polyethylene Полиетилен
PVC Polyvinylchloride Поливинилхлорид
NEXT Near-End-Crosstalk Преслушване в близкия край
LCL Longitudinal Conversion Loss Затихване на надлъжния сигнал при преобразуване
DSS1 Digital Subscriber Signaling 1 Цифрова абонатна сигнализация 1

Обратно към -Какво е ISDN?